• Home
  • برچسب: تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور عسل

خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور عسل

خواب زنبور نماد ثروت است. به گفته بعضی معبران دیدن زنبور در خواب نشان از مردی فریبکار بوده و در بعضی تعابیر به بیماری اشاره دارد. البته فعالیت زنبورها در خواب بستگی به شما و احساسات شما دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب زنبور ، بر 6 وجه است
هیاهو و غوغا
مردم دون ( مردم پست فرومایه )
لشگر
دشمن
فرزندان
اگر در خواب ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

محمدبن سیرین گوید :
زنبور درخواب ، مردی پست و بدون همت است .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر در خواب ببینید که زنبور زیادی در خانه شما جمع شده است نشانه آنست که سر و کار شما با زنی سخن چین خواهد افتاد
اگر کسی در خواب ببیند زنبور را کشت ، نشانه آنست که بر دشمن پیروز میشود .
اگر کسی در خواب ببیند از آسمان زنبوران زیادی فرودآمدند ، نشانه آنست که لشگری در آنجا جمع خواهد شد .

لوک اویتنهاو می گوید :
خواب زنبورعسل نشانه نیک بختی است
خواب دیدن زنبور عسل در محیط کاری ، نشانه امید زیباست
دیدن خواب گله زنبورعسل نشانه محصولی پربار است
تعبیر خواب گرفتن زنبور نشانه ناراحتی است
تعبیر خواب کشتن زنبور نشانه بدبختی است

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .
اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
دیدن زنبور در خواب نمادی از ارزش، خوش شانسی، هارمونی، خلاقیت و سعادت و برکت است. زنبور نمادی از سخت کوشی و مجاهدت است.
خواب زنبور میتواند بیانگر چیزهایی باشد که در زندگی تان اتفاق می افتد یا چیزی که زمزمه ی خلاقیت دارد. آیا اتفاقات زیادی در زندگی تان در حال رخ دادن است؟
دیدن زنبور ملکه در خواب به یک زنی در زندگی تان اشاره دارد که مسلط و چیره است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، نشانه آنست که در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنا میشوید که اخلاقتان با آنها سازگار نیست .
اگر در خواب ببینید زنبوری را کشتید نشانه آنست که بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید .

خواب زنبور سرخ و زنبور عسل
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب زنبور سرخ نشانه دشمنی است که آزار می رساند
خواب زنبور عسل نشانه انسان ضعیف و نادانی است که در نهایت از جانب او سودی شامل بیننده خواب می شود .

خواب نیش زدن زنبور
اگر در خواب دیدید که زنبور به شما حمله کرد و شما را نیش زد، شخص فریبکاری به شما آسیب می زند و اگر دیدید جای چند نیش بر روی بدنتان است دلیلش این است که درمحیطی خطرناک زندگی می کنید که اصلا جایز نیست در آنجا بمانید. بهتر است دشمنان خود را بشناسید و از آنها دوری کنید.

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند زنبور او را نیش زد ، نشانه آنست که به او از سمت مردی بدجنس گزند و آسیبی میرسد
اگر کسی در خواب ببیند زنبور بسیاری اطراف او جمع شدند ، نشانه آنست که در میان مردمان بدجنس گرفتار میشود ، مخصوصا اینکه اگر در خواب زنبوران او را می گزیدند .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند زنبور وی را گزید ، نشانه آنست که از طرف زن بدی ، به او آزاری میرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب نیش زدن زنبور نشانه آنست که سخنی سرد و تلخ می شنوید
اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید .

لوک اویتنهاو می گوید :
خواب نیش خوردن از زنبور نشانه مجادله با دوستان است

آنلی بیتون می‌گوید :
خواب نیش زدن زنبور نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
خواب نیش زدن زنبور بیانگر این است که شما خطا کرده اید. شاید شما اندکی احساس سوزش کرده باشید (دلتان سوخته باشد)

تعبیر خواب وز وز زنبور درگوش
وز وز زنبور در خواب تعبیرش اتفاقاتی است که در زندگی شما رخ می دهد. اگر از وز وز زنبور خوشتان آمد خبری خوش به شما می رسد. اما اگر از صدای آن خسته شدید تعبیرش بر عکس است.

تعبیر دیدن زنبور در دهان
اگر در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید.

دیدن خواب زنبور در مو
دیدن خواب زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است.
اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود نشانه این است که پروژه ای کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.

خواب کشتن زنبور
اگر در خواب ببینید که زنبور می کشید نشانه آنست که بر دشمن پیروز می شوید.

دیدن خواب ملکه زنبور عسل
دیدن خواب ملکه زنبور عسل در خواب نشان از زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می شود.

دیدن خواب زنبور سیاه
زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و قصد دارد آسیبی جدی به شما بزند.

دیدن زنبور مرده در خواب

زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.

تعبیر خواب جمع شدن زنبور ها

اگر در خواب دیدید که عده زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند.

منبع:تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور عسل