• Home
  • برچسب: تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن

اگر کسی در خواب دید که مرده و او را کفن می کنند، عمرش دراز می شود. اگر دید که کفن مرده ها را سرقت می کرد، مال حرام بدست می آورد و بیننده چنین خوابی را به آدمی فاسق و منافق می توان تعبیر کرد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که از بهر مرده کفن می ساخت و آن کس معروف بود، دلیل رنج و بلا است. اگر ببیند که کفن از مرده بکند، دلیل که در دنیا طرف آن مرده جوید. اگر ببیند که او مردگان را کفن می کند، دلیل که از مرده مال حرام بدست آورد. اگر بیننده مفسد بود، منافق باشد و بد دین.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
مال،
ظاهرشدن مشکل،
فساد دین.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می‌باشد. کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.

تعبیر خواب در آوردن کفن

ابن سیرین: اگر مشاهده کردید که کفن از تن مرده ای در می‌آورید در دنیا در راه آن مرده قدم بر خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.

تعبیر خواب کفن کردن مرده

محمد بن سیرین: اگر ببیند به مانند یک غسال مردگان را در کفن می‌کند بیانگر آن است که از شخص مرده مالی حرامی بدست می‌آورد و اگر بیننده خواب فرد فاسقی باشد منافق و بد دین خواهد شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

آنلی بیتون: دیدن اجساد کفن پوش در خواب، نشانه بداقبالی و بدبختی است. اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می‌شود، نشانه آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد.

منبع:تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن