• Home
  • برچسب: تیمّم

نحوه تیمم بدل از غسل

در تیمّم چهار چیز واجب است:

۱. نیّت، ۲. زدن کف دو دست با هم بر چیزى که تیمّم بر آن صحیح است. ۳. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى ‌روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابر احتیاط واجب، دست‌ها باید روى ابروها نیز کشیده شود. ۴. کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست، و سپس کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ.

نحوه تیمم بدل از غسل

فتوا،

یک. در تیمّم بدل از غسل، احتیاط مستحب آن است که یک بار دیگر(بار دوم) دست ها را بر زمین بزند و مجدداً با آن، پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را مسح کند. و برخی دیگر از فقها این استحباب را در تیمّم بدل از وضو نیز قائل اند.

دو. احتیاط واجب این است كه بار دیگر دست ها را به زمین بزند و سپس كف دست چپ را بر پشت دست راست و كف دست راست را بر پشت دست چپ بكشد. این ترتیب در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یكسان است

منبع:نحوه تیمم بدل از غسل

نحوه تیمم بدل از غسل