• Home
  • برچسب: طول شورترین دریای جهان چقدر می باشد؟

شورترين درياي جهان

شورترين درياي جهان

شورترين درياي جهان

طول شورترین دریای جهان، 50 کیلومتر، عرض آن 15 کیلومتر، عمق آن 200 متر و مساحت آن 605 کیلومتر مربع است.

دریای مرده یا بحرالمیت که در غرب اردن و شرق فلسطین واقع شده‌، عنوان شورترین دریای جهان را به خود اختصاص داده است.

طول این دریا 50 کیلومتر، عرض آن 15 کیلومتر، عمق آن 200 متر و مساحت آن 605 کیلومتر مربع است.

سواحل اطراف این دریا پست‌ترین نقطه خشکی‌های زمین است. این دریا برای این دریای مرده نامیده می‌شود که هیچ جانور یا گیاهی به طور دائمی در آن زندگی نمی‌کند و آب آن هشت تا نه برابر شورتر از آب‌های اقیانوس‌هاست.

شورترين درياي جهان

دریای مرده با کم‌آبی شدید مواجه است اما محو نخواهد شد. هرچه آب پایین می‌رود، غلظت و شوری دریا بیشتر می‌شود و نهایتاً به جایی می‌رسد که میزان تبخیر متوقف می‌شود. همچنین آب آن فقط از طریق تبخیر کاهش پیدا می‌کند.

منبع:شورترين درياي جهان

شورترين درياي جهان