• Home
  • برچسب: نام های خداوند

نام های خداوند

اسم های خداوند با معنی

نام های خداوند

نام‌های خدا در قرآن مجموعه‌ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحا، ۹۹ تای آن «اسماء الحسني» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.
الله

خدا The Name Of God

رحیم مهربان The Mercifull

رحمن بخشاینده The Beneficent

ملک پادشاه The King

قدوس مقدس The Holy

جبار توانگر The Compeller

عزیز باشکوه The Mighty

مهیمن نگهدارنده The Protector

مؤمن اطمینان دهنده The Guardian Of Faith

سلام پاک و سلامتی بخش عالم The Source Of Peace

غفار همیشه بخشاینده The Forgiver

مصور نگارگر، صورتگر The Fashioner

بارئ درست The Evolver

خالق آفریننده The Creator

متكبر بسیار بزرگ The Majestic

علیم دانا Wise

فتاح گشاینده (پیروزکننده) The Opener

رزاق همیشه روزی دهنده The Provider

وهاب نیک بخشاینده The Bestover

قهار فروکاهنده The Subduer

معز عزیزکننده The Honourer

رافع (به سوی خود) بالا برنده The Exalter

خافض پست کننده، خوار کننده The Abaser

باسط گستراننده، فراخ کننده روزی The Expender

قابض می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها The Constrictor

عدل بینهایت عادل The Just

حكم دادگر The Judge

بصیر بیناترین The All Seeing

سمیع شنواترین The All Hearing

مذل خوارکننده The Dishonourer

غفور بسیار بخشاینده The All-Forgiving

عظیم بی‌انتها The Great One

حلیم بسیار بردبار The Forbearing One

خبیر آگاه‌ترین The Aware

لطیف آن‌که بر بندگانش لطف دارد The Subtle One

مغیث نگاه دارنده، یاور The Maintainer

حفیظ نگهدارنده The Preserver

كبیر بزرگ‌ترین The Most Great

عالی بلند مرتبه The Most High

شكور بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را) The Appreciative

مجیب پاسخگو The Responder

رقیب نگهبان، بیننده و آماده The Watchfull

كریم بسیار بخشنده The Generous One

جلیل بسیار گرانقدر The Sublime One

حسیب شمارنده The Reckoner

باعث برانگیزنده مردگان The Resurrector

مجید بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است) The Most Glorious One

ودود دوست The Loving

حكیم فرزانه، بسیار خردمند The Wise

واسع گسترده، وسیع The Far-Reaching

متین سخت (و نیز پاینده) The Firm One

قوی پرزور The Most Strong

وكیل عهده دار همه امور بندگان و موجودات The Trustee

حق راست، درست The Truth

شهید بیننده The Witness

معید بازگرداننده، دوباره زنده کننده The Restorer

مبدئ نخستین آفریننده The Originator

محصی شمارنده The Reckoner

حمید ستوده The Praiseworthy

واجد یابنده The Finder

قیوم قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده The Self-subsisting

حی زنده The Alive

ممیت می‌راننده، نابود کننده The Creator Of Death

محیی زندگی بخش، هستی بخش The Giver Of Life

قادر توانا The Able

صمد بی‌نیاز The Needless

احد یگانه (خدایی جز او نیست) The One

واحد یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست The Unique

ماجد بزرگوار The Noble

أخر واپسین، آخر فناکننده موجود The Last

اول نخستین، اول پدیدارکننده وجود The First

مؤخر فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها The Delayer

مقدم فراپیش کشنده The Expediter

مقتدر تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر The Powerful

بر نیکوترین The Source Of All Goodness

متعالی خود ستوده The Most Exalted

ولی دوست، یار و نگهبان The Governor

باطن پنهان، همه دربرگیرنده The Hiddeen

ظاهر آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز The Manifest

مالك الملك فرمانروای جهان The Eternal Owner Of Sovereignty

رؤوف بسیار دلسوز و مهربان The Compassionate

عفو درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان The Pardoner

منتقم انتقام گیر The Avenger

تواب همیشه توبه پذیر The Acceptor Of Repentance

مغنی بی‌نیاز کننده، بسنده The Enricher

غنی توانگر The Self-Sufficient

جامع گردآورنده The Gatherer

مقسط عادل The Equitable

ذو الجلال والاكرام دارای شکوه و بخشش The Lord Of Majesty and Bounty

هادی رهنما The Guide

نور روشنی The Light

نافع سودمند The Beneficial

ضار آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود) The Distresser

مانع بازدارنده The Preventer

صبور شکیبا The Patient

رشید راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا The Guide To The Right Path

وارث مالک نهایی تمام مخلوقات The Supreme Inheritor

باقی ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر) The Everlasting

بدیع سنجش ناپذیر، آفریننده The Incomparable

منبع:نام های خداوند

نام های خداوند