آگاهی از نحوه برخورد با رایانه های آلوده

آگاهی از نحوه برخورد با رایانه های آلوده

امنیت سایبری

هرکسی که از رایانه استفاده می کند باید اطلاعات کافی در مورد امنیت داشته باشد. چگونگی استفاده از ضد ویروس ها و به روز رسانی آنها، روش گرفتن وصله های امنیتی و نصب آنها و چگونگی انتخاب کلمه عبور مناسب از جمله موارد ضروری می باشد.