اسم پسر با گ

اسم پسر با گ

 

فهرست کامل نام‌ و اسم پسر که با حرف گ شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (اکثر این اسامی دارای ریشه فارسی هستند).

اسم پسر با گ

برای انتخاب نام فرزندتان بهتر است از موارد زیر را رعایت کنید.

  • در بهترین حالت باید نام را طوری انتخاب کرد که آقا را بتوان در پس و پیش آن به کار برد.
  • همیشه امکان هماهنگ کردن نام و نام خانوادگی نیست اما تا حد ممکن است بهتر است به این مساله نیز توجه شود.
  • در متمایز بودن نام می بایست حد اعتدال را رعایت کرد. از دیگر عیوب نام های ناشناخته آن است که گاهی نمی توان فهمید که نام دخترانه است یا پسرانه.

در ادامه با فهرست کاملی از اسامی پسرانه که با حرف ل آغاز می‌گردند همراه ستاره باشید. چنانچه نام با ریشه خاص مد نظرتان است می‌توانید از فرست موضوعی زیر یاری بگیرید.


فهرست موضوعی:

  • اسامی فارسی
  • اسامی ارمنی
  • اسامی کردی

اسم پسر با گ
اسم پسر با گ

اسامی فارسی

 

گرازه

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

 

گرامی

محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی

 

گرانخوار

از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی

 

گراهون

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

 

گردآزاد

پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران

 

گرداب

از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار

 

گردگیر

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی

 

گرزم

از شخصیتهای شاهنامه،نامپهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

 

گرستون

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری

 

گرسیوز

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی

 

گرشاسب

دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی

 

گرگین

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

 

گرمانک

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

 

گرمایل

گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

 

گروخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی

 

گروی

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی

 

گژدهم

از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی

 

گستهم

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی

 

گشتاسب

گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

 

گشتاسپ

دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

 

گشسپ

از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی

 

گشواد

کشواد، دارای بیان شیوا و فصیح است.

 

گلباد

کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

 

گلشاه

نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان

 

گلگله

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

 

گلینوش

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی

 

گودرز

نام پرنده‌ای که در کنار آب‌ها زندگی می‌کند،‌ متصل نشدنی، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه

 

گورنگ

نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان

 

گوشیار

نام حکیمی از فارس

 

گهار

از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

 

گیارنگ

کیارنگ، سردار و فرمانده

 

گیلو

نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین

 

گیو

از شخصیتهای شاهنامه،نام پسرگودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی


اسامی ارمنی

گارنیک

پری کوچک


اسامی کردی

گایار
یار بزرگ یار قدرتمند 

منبع : اسم پسر با گ