نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

اعضاي شوراي نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب مي‌شوند؟

نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان
نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

مطابق اصل نود و يكم قانون اساسي، شوراي نگهبان داراي 12 عضو مي‌باشد كه اين تعداد متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان است.
مطابق اصل (91) قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان توسط مقام رهبري انتخاب و منصوب مي شوند. همچنين حقوقدانان شوراي نگهبان با معرفي رئيس قوه قضائيه و راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. رئيس قوه قضائيه موظف است به تعداد بيش از افراد مورد نياز براي حقوقدانان شوراي نگهبان افرادي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند و مجلس نيز مكلف است ميان افراد معرفي شده راي‌گيري كرده حقوقدانان شوراي نگهبان را انتخاب كند.
مطابق ماده (6) «آيين نامه داخلي شوراي نگهبان» (مصوب 1379) «دبير شورا ۴۰ روز قبل از پايان مدت عضويت اعضائي كه عضويتشان در شرف انقضاء است طي نامه‌اي مراتب را در مورد فقهاء به مقام معظم رهبري و در مورد حقوقدانان به رييس قوه قضاييه اعلام مي نمايد . »
همچنين رئيس قوه قضائيه تنها مكلف است به تعداد بيشتر از افراد مورد نياز حقوقداناني را به مجلس معرفي كند و نصاب خاصي براي اين تعداد قرار داده نشده است. مثلاً اگر سه عضو لازم بود، مكلف است كه حداقل چهار نفر را به مجلس معرفي كند و تكليفي به معرفي بيش از اين تعداد نفرات ندارد. اين موضوع در نظر تفسيري شماره 80/21/1683 مورخ 1380/4/10 شوراي نگهبان نيز به نحوي منعكس شده است:
«مطابق‌ بند 2 اصل‌ 91 قانون‌ اساسي‌ اختيار معرفي‌ حقوقدانان‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ تعداد بيش‌ از افراد مورد نياز به‌ عهده‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مي باشد و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ فقط‌ از ميان‌ افراد معرفي‌ شده‌، تعداد لازم‌ را انتخاب‌ نمايد.»[1]
نكته ديگر آنكه مطابق ماده (121) «قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» نصاب لازم براي انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان «اكثريت نسبي» در نظر گرفته شده است. [2]

منبع:نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان