• Home
  • برچسب: طریقه خواندن سجده سهو

شکیات نماز

شکیات نماز چند نوع است

شکیات نماز

بسیاری از ما هنگام ادای نمازهای یومیه شک می کنیم و نمی دانیم که شکیات چه احکامی دارند . با این بخش از نمناک همراه شوید تا درباره شکیات بیشتر بدانید .شکیات نماز

انواع شکیات نماز و احکام فقهی آن

شکیات بر 23 قسم است ، برخی از شک هایی که در حال نماز ایجاد می شود اهمیتی ندارند و نباید به آن ها اعتنا کرد ولی برای برخی دیگر از شک ها وظایفی برای نمازگزار بیان شده است .

شک های باطل نماز
اگر نمازگزار یکی از شک های زیر برایش پیش آید نماز او باطل می گردد . منظور از باطل شدن نماز با این شک ها این است که نمازگزار با وجود این شک ها نمی تواند نماز را تمام کند، بلکه باید فکر کند و اگر شک او برطرف شد نمازش صحیح است و آن را ادامه می دهد ولی اگر شک او مستقر شد و ذهنش به هیچ طرف نرفت نمازش باطل است.این شک های باطل عبارتند از :

اگر نمازگزار در شماره رکعت های نماز دو رکعتی شک کند نمازش باطل است.
اگر نمازگزار در شماره رکعت های نماز سه رکعتی شک کند باید دوباره نماز را به جا آورد .
اگرنمازگزار در نمازهای چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند نماز او باطل است.
اگر نماز گزار بین 2 و 5 یا 2 و بیشتر از 5 شک کند نمازش باطل است.
اگر نماز گزار بین 3 و 6 یا 3 و بیشتر از 6 شک داشته باشد باید دوباره نمازش را اداکند.
اگر نماز گزار بین 4 و 6 و یا 4 و بیشتر از 6 شک کند نماز او باطل است و باید دوباره به جا آورد.
اگر نمازگزار نداند چند رکعت نماز خوانده یا در تعداد رکعت ها شک کند نمازش باطل است و باید دوباره به جا آورد.
شکهایی که نباید به آن ها اعتنا کرد :
برخی از شک ها در نماز پیش می آید که نماز گزار نباید به آنها اعتنا کند و هنگام بروز آن نماز صحیح است، نباید انسان نماز را بشکند :

شکیات نماز به زبان ساده

اگر نمازگزار هنگام خواندن نمازهای مستحبی شک کند شک او صحیح نیست و نباید نمازش را بشکند.
اگر نمازگزار بعد از سلام شک کند نباید به آ اعتنا کند و نمازش صحیح می باشد.
اگر نماز گزار در نمازش زیاد شک می کند و شک کثیرالشک است ؛ نباید به شک هایش اعتنا کند.
اگر امام جماعت شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت و ماموم او را یادآوری کند که رکعت دوم هستی، امام به شک خود نباید اعتنا کند و بر عکس.
اگر نمازگزار بعد از گذشتن وقت نماز به آن شک کند مثلاً شب شک کند نماز ظهر را خوانده یا نه ، نباید به شک خود اعتنا نماید.
اگر نمازگزار در چیزی که محل انجام آن، گذشته است، مثلاً در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه ، شکش باطل است و نباید بدان اعتنا کند.
شک های صحیح نماز
شک تنها در نمازهای 4 رکعتی صحیح است و اگر در نمازهای 2 یا 3 رکعتی شک کند صحیح نیست .اگر نمازگزار در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند نباید نماز را بشکند وباید به وظیفه ای که در زیر آمده عمل کند :
شک بین 2 و3
اگر نمازگزار بعد از خواندن سجده دوم شک کند که دو رکعت نماز خوانده یا اینکه سه رکعت باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد .

شک بین 2 و 4
اگر نمازگزار بعد از خواندن سجده دوم شک کند که دو رکعت نماز خوانده یا اینکه چهار رکعت باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از اتمام نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند .

شک بین 2و 3و 4
اگر نمازگزار بعد از خواندن سجده دوم شک کند که دو رکعت نماز خوانده یا اینکه سه یا چهار رکعت باید بنا را بر چهار گذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت احتیاط نشسته به جا آورد .
شک بین 4و 5
اگر نمازگزار بعد از خواندن سجده دوم شک کند که 4 رکعت نماز خوانده یا اینکه 5 رکعت باید بنا را بر 4 بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد .

شک بین 3 و 4
در هر جای نماز باشد، باید بنا را بر چهارگذارد و بعد از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند .

شک بین 4 و5 در حال ایستاده
شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد .
شک بین 3و 5 در حال ایستاده
شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بنشیند و تشهد و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند .

شک بین 3 و4و 5در حال ایستاده
در حال ایستاده، که باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد .

شک بین 5و 6 در حال ایستاده
شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو بجا آورد .

طریقه به جای آوردن نماز احتیاط

1- نماز احتیاط یک رکعتی

بدون آنکه سرتان را از قبله برگردانید، حمد را آهسته می خوانید و رکوع می روید و دو سجده، تشهد وسلام را می خوانید و نماز تمام می شود .

2- نماز احتیاط دو رکعتی ایستاده

بدون آنکه سر را از قبله برگردانید، مانندنماز دورکعتی صبح در هر رکعت حمد را بدون سوره خوانده و رکوع می کنید.
3. نماز احتیاط دورکعتی نشسته

بدون آنکه سر را از قبله برگردانید، نشسته، حمد را آهسته می خوانید، سپس کمی خم می شویدو رکوع را به جا می آورید، سپس می نشینید و بعد از آن به سجده می روید، رکعت دوم نیز همین گونه است ، تشهد و سلام نماز را می خوانید (دو رکعت نماز نشسته، یک رکعت ایستاده محسوب می شود)
طریقه خواندن سجده سهو

بلافاصله بعد از سلام نماز بدون آنکه سر از قبله برگردد ، دوبار به سجده می روید و در هر بار در سجده می گویید «بسم الله وبالله السلام علیک ایها النبی و رحمه الله وبرکاته» و بعد از سجده دوم، تشهد و سلام را دوباره می خوانید و نماز را تمام می کنید.

منبع:شکیات نماز

شکیات نماز